اشتراک سال تحصیلی 1400-1401

کلاس اول ابتدایی

تاریخ انقضا: 31 تیر 1401

قیمت: 230000 تومان

اشتراک سال تحصیلی 1400-1401

کلاس چهارم، پنجم و ششم

تاریخ انقضا: 31 تیر 1401

قیمت: 230000 تومان

عضویت سال تحصیلی 1400-1401

کلاس هفتم، هشتم و نهم

تاریخ انقضا: 31 تیر 1401

قیمت: رایگان