پلن شماره یک
500000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 50 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره دو
1000000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 110 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره سه
2500000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 300 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره چهار
4000000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 500 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 5 ماهه
پلن شماره پنج
900000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 50 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه
پلن شماره شش
1800000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 110 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه
پلن شماره هفت
4600000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 300 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه
پلن شماره هشت
7300000 تومان
این پلن شامل موارد زیر است:
 • 500 حساب کاربری برای دانش آموزان
 • اعتبار 10 ماهه