پیشخوان مدیر

نام کاربر: منصور سرحانی

# نام دوره تاریخ ساخت وضعیت انتشار جمع نمرات تنظیمات
1 دوره 1 1399/1/1 انتشار شده 20
2 دوره 2 1399/1/1 انتشار نشده 20
# نام دانش آموز مقطع تاریخ عضویت کد دانش آموز
1 منصور سرحانی هفتم 1399/1/1 100987
2 نیما باقری ششم 1399/1/3 100946
3 روزبه زرندی هشتم 1399/6/3 100947