آرشیو بسته های ترکیبی

پنجم
پایه پنجم- آبان‌ماه ۱۴۰۰

ریاضی: فصل ۳ صفحه ۴۸ تا ۶۶ / علوم: فصل ۴ و ۵ صفحه ۲۵ تا ۴۴ / فارسی: درس ۴ و ۵ صفحه ۳۴ تا ۴۶ / این بسته شامل مرور تمامی دروس مهر تا ۱۰ آبان و شبیه ساز امتحان میان‌ترم است.

چهارم
پایه چهارم- آبان‌ماه ۱۴۰۰

ریاضی: فصل ۱ و ۲ و ۳ صفحه ۲ تا ۷۴ / علوم: فصل ۱ تا ۵ صفحه ۱ تا ۴۶ / فارسی: درس ۱ تا ۵ صفحه ۸ تا ۳۵

چهارم
نمونه‌سبین‌نامه سه پایه

برای مشاهده‌ی این نمونه‌ی رایگان، ابتدا در سبین عضو شوید و سپس با انتخاب این بسته، آن را در پنل کاربری خود فعال کنید. عضویت در سبین رایگان و تنها با وارد کردن یک شماره تلفن امکانپذیر است. این بسته شامل سه سبین‌نامه از سه پایه‌ی متفاوت است که بخشی از بسته‌های اول مهرماه این پایه‌ها هستند.

چهارم
پایه چهارم - مهرماه ۱۴۰۰

ریاضی: فصل ۱ و فصل ۲- درس اول و دوم (صفحه ۲ تا ۳۳ ) / علوم: فصل ۱ و ۲ و ۳ (صفحه ۱ تا ۲۶) / فارسی: ستایش + درس ۱ و ۲ و ۳ (صفحه ۸ تا ۳۵)‌

پنجم
پایه پنجم- مهرماه ۱۴۰۰

ریاضی: فصل ۱ و ۲ (صفحه ۲ تا ۲۴) / علوم: فصل ۱ و ۲ (صفحه ۱ تا ۱۶) / فارسی: ستایش + درس ۱ و ۲ و ۳ (صفحه ۸ تا ۳۳)

ششم
پایه ششم - مهرماه ۱۴۰۰

ریاضی: فصل ۱ (صفحه ۷ تا ۲۲) / علوم: درس ۱ و ۲ و ۳ (صفحه ۲ تا ۲۳) / فارسی: ستایش + درس ۱ و ۲ و ۳ (صفحه ۸ تا ۳۱)