ریاضی ششم - بسته فروردین 1400

23 فروردین 1400
نام استاد: نرگس حاجی محمدنژاد
قیمت: 30000تومان
قیمت: 20000تومان
تاریخ انقضای دوره:
31 تیر 1400
  • مقطع: ششم
  • درس: ریاضی
درصد پیشرفت دوره
0%

توضیحات دوره

کاربرد درصد در محاسبات مالی و آمار و احتمال: صفحه‌های 121 تا 127