آرشیو دروس

فیلتر
×

مقاطع

درس ها

چهارمریاضی
ریاضی چهارم - بسته اول آبان‌ماه ۱۴۰۰

فصل۲: تساوی کسرها - تساوی کسرها و ضرب عدد در کسر: صفحه ۲۳ تا ۳۳

پنجمریاضی
ریاضی پنجم - بسته اول آبان‌ماه ۱۴۰۰

نسبت، نسبت‌های مساوی و تناسب، صفحه ۴۸ تا ۵۹

چهارمعلوم
علوم چهارم - بسته اول آبان ۱۴۰۰

درس چهارم: انرژی الکتریکی، صفحه ۲۷ تا ۳۶

چهارمفارسی
فارسی چهارم - بسته اول آبان 1400

درس چهارم - ارزش علم: از صفحه 36 تا 41

چهارمعلوم
علوم چهارم - بسته دوم آبان ماه ۱۴۰۰

مرور درس‌های 1 و 2 و 3 و 4: صفحه‌ی ۱ تا ۳۶/ از جعبه‌ی دانلود می‌توانید یک شبیه‌ساز امتحانی را دانلود کنید.

ششمفارسی
فارسی ششم - بسته اول آبان‌ماه ۱۴۰۰

درس چهارم- داستان من و شما- صفحه ۳۲ تا 36

ششمریاضی
ریاضی ششم- بسته اول آبان‌ماه ۱۴۰۰

فصل ۲: جمع و تفریق کسرها: صفحه ۲۴ تا ۲۷

پنجمفارسی
فارسی پنجم - بسته اول آبان‌ماه ۱۴۰۰

درس چهارم، بازرگان و پسران، صفحه ۳۴ تا ۳۸

پنجمعلوم
علوم پنجم- بسته اول آبان‌ماه ۱۴۰۰

فصل ۳، رنگین‌کمان: صفحه ۱۸ تا ۲۴

اولعلوم
علوم کلاس اول - بسته اول مهرماه 1400

فصل1و2، زنگ علوم، صفحه‌ی ۱۰ تا ۱۷

اولفارسی
فارسی کلاس اول- بسته اول مهرماه ۱۴۰۰

نشانه های آا ، بـ ب ، اَ َ، د ، مـ م ، سـ س، صفحات ۲۷ تا ۳۳ کتاب فارسی خوانداری و صفحات ۲۵ تا ۳۶ کتاب نگارش

اولریاضی
ریاضی کلاس اول- بسته اول مهر ۱۴۰۰

تم 1 و2، صفحه 1 تا 14

پنجمریاضی
ریاضی پنجم - بسته سوم مهر ۱۴۰۰

ضرب و تقسیم کسرها و عدد مخلوط و ساده کردن کسرها: صفحه ۳۲ تا ۴۶

ششمفارسی
فارسی پنجم - بسته سوم مهرماه ۱۴۰۰

درس ۳: رازی و ساخت بیمارستان، صفحه ۲۶ تا ۳۳

پنجمعلوم
علوم پنجم - بسته دوم مهرماه ۱۴۰۰ بخش اول

فصل دوم: ماده تغییر می‌کند.، صفحه‌ی ۸ تا ۱۲

پنجمفارسی
فارسی پنجم - بسته دوم مهر ۱۴۰۰

درس 2: فضل خدا، صفحه 18 تا 24

پنجمریاضی
ریاضی پنجم - بسته دوم مهر ۱۴۰۰

فصل 2: کسرهای بزرگتر از واحد + جمع و تفریق اعداد مختلط، صفحه 22 تا 31

پنجمعلوم
علوم پنجم - بسته اول مهر ماه ۱۴۰۰

فصل اول، زنگ علوم، صفحه ۲ تا ۶

پنجمریاضی
ریاضی پنجم - بسته اول مهر ۱۴۰۰

فصل ۱: عددنویسی و الگوها، صفحه 2 تا 20

پنجمفارسی
فارسی پنجم -بسته اول مهرماه ۱۴۰۰

ستایش / تماشاخانه، صفحه ۸ تا ۱۷

ششمریاضی
ریاضی ششم- بسته دوم مهرماه ۱۴۰۰

فصل اول (بخش دوم)، صفحه ۱۱ تا ۱۵

ششمریاضی
ریاضی ششم بسته اول - مهرماه ۱۴۰۰

ریاضی ششم، فصل اول (بخش اول)، صفحه ۷ تا ۱۰

ششمفارسی
فارسی ششم - بسته دوم مهرماه ۱۴۰۰

درس ۲: پنجره‌های شناخت، صفحه ۱۴ تا ۲۴

چهارمریاضی
ریاضی چهارم - بسته سوم مهر ۱۴۰۰

فصل دوم، شناخت و جمع و تفریق کسرها، صفحه ۲۳ تا ۳۳

چهارمریاضی
ریاضی چهارم - بسته دوم مهرماه ۱۴۰۰

فصل اول: اعداد و الگوها صفحه ۱۲ تا ۲۲

چهارمریاضی
ریاضی چهارم - بسته اول مهر ماه۱۴۰۰

فصل اول: عددنویسی و الگوها صفحه ۲ تا ۱۱

ششمفارسی
فارسی ششم - بسته سوم مهرماه ۱۴۰۰

درس ۳: هوشیاری، صفحه ۲۶ تا ۳۱

ششمفارسی
فارسی ششم - بسته اول مهرماه ۱۴۰۰

ستایش و معرفت آفریدگار، صفحه‌ي ۸ تا ۱۳

ششمعلوم
علوم ششم - بسته سوم مهر ۱۴۰۰

درس ۳: کارخانه کاغذسازی، صفحه ۱۸ تا ۲۳

ششمعلوم
علوم ششم - بسته دوم مهر ۱۴۰۰

درس ۲: سرگذشت دفتر من، صفحه ۸ تا ۱۵

ششمعلوم
علوم ششم - بسته اول مهرماه 1400

درس اول، زنگ علوم بخش اول: پژوهش علمی، صفحه ۲ تا ۶

چهارمفارسی
فارسی چهارم - بسته سوم مهر ماه ۱۴۰۰

درس سوم: راز نشانه‌ها، صفحه‌ ۳۰ تا ۳۵

چهارمفارسی
فارسی چهارم - بسته اول مهر ماه 1400

ستایش و درس اول: آفریدگار زیبای، صفحه 8 تا ۱۷

چهارمفارسی
فارسی چهارم - بسته دوم مهر ماه 1400

درس دوم، کوچ پرستوها، صفحه ۱۸ تا ۲۸

چهارمعلوم
علوم چهارم - بسته سوم مهر ۱۴۰۰

فصل سوم، انرژی، نیاز هر روز ما، صفحه 15 تا 26

چهارمعلوم
علوم چهارم - بسته اول مهر -۱۴۰۰

درس اول، زنگ علوم، مراحل روش علمی و کاوشگری، صفحه 1 تا 4

چهارمعلوم
علوم چهارم - بسته دوم مهر ۱۴۰۰

فصل دوم، مخلوط‌ها در زندگی، صفحه 5 تا 14

فصل۲: تساوی کسرها - تساوی کسرها و ضرب عدد در کسر: صفحه ۲۳ تا ۳۳

نسبت، نسبت‌های مساوی و تناسب، صفحه ۴۸ تا ۵۹

درس چهارم: انرژی الکتریکی، صفحه ۲۷ تا ۳۶

درس چهارم - ارزش علم: از صفحه 36 تا 41

مرور درس‌های 1 و 2 و 3 و 4: صفحه‌ی ۱ تا ۳۶/ از جعبه‌ی دانلود می‌توانید یک شبیه‌ساز امتحانی را دانلود کنید.

درس چهارم- داستان من و شما- صفحه ۳۲ تا 36

فصل ۲: جمع و تفریق کسرها: صفحه ۲۴ تا ۲۷

درس چهارم، بازرگان و پسران، صفحه ۳۴ تا ۳۸

فصل ۳، رنگین‌کمان: صفحه ۱۸ تا ۲۴

فصل1و2، زنگ علوم، صفحه‌ی ۱۰ تا ۱۷

نشانه های آا ، بـ ب ، اَ َ، د ، مـ م ، سـ س، صفحات ۲۷ تا ۳۳ کتاب فارسی خوانداری و صفحات ۲۵ تا ۳۶ کتاب نگارش

تم 1 و2، صفحه 1 تا 14

ضرب و تقسیم کسرها و عدد مخلوط و ساده کردن کسرها: صفحه ۳۲ تا ۴۶

درس ۳: رازی و ساخت بیمارستان، صفحه ۲۶ تا ۳۳

فصل دوم: ماده تغییر می‌کند.، صفحه‌ی ۸ تا ۱۲

درس 2: فضل خدا، صفحه 18 تا 24

فصل 2: کسرهای بزرگتر از واحد + جمع و تفریق اعداد مختلط، صفحه 22 تا 31

فصل اول، زنگ علوم، صفحه ۲ تا ۶

فصل ۱: عددنویسی و الگوها، صفحه 2 تا 20

ستایش / تماشاخانه، صفحه ۸ تا ۱۷

فصل اول (بخش دوم)، صفحه ۱۱ تا ۱۵

ریاضی ششم، فصل اول (بخش اول)، صفحه ۷ تا ۱۰

درس ۲: پنجره‌های شناخت، صفحه ۱۴ تا ۲۴

فصل دوم، شناخت و جمع و تفریق کسرها، صفحه ۲۳ تا ۳۳

فصل اول: اعداد و الگوها صفحه ۱۲ تا ۲۲

فصل اول: عددنویسی و الگوها صفحه ۲ تا ۱۱

درس ۳: هوشیاری، صفحه ۲۶ تا ۳۱

ستایش و معرفت آفریدگار، صفحه‌ي ۸ تا ۱۳

درس ۳: کارخانه کاغذسازی، صفحه ۱۸ تا ۲۳

درس ۲: سرگذشت دفتر من، صفحه ۸ تا ۱۵

درس اول، زنگ علوم بخش اول: پژوهش علمی، صفحه ۲ تا ۶

درس سوم: راز نشانه‌ها، صفحه‌ ۳۰ تا ۳۵

ستایش و درس اول: آفریدگار زیبای، صفحه 8 تا ۱۷

درس دوم، کوچ پرستوها، صفحه ۱۸ تا ۲۸

فصل سوم، انرژی، نیاز هر روز ما، صفحه 15 تا 26

درس اول، زنگ علوم، مراحل روش علمی و کاوشگری، صفحه 1 تا 4

فصل دوم، مخلوط‌ها در زندگی، صفحه 5 تا 14