مقطع ابتدایی 1

کلاس اول - کلاس دوم - کلاس سوم

بسته های آموزشی ارائه شده براساس برنامه ی مطالعاتی در زمان ذکر شده در پنل دانش آموز ارائه خواهد شد. دانش آموز می تواند با ثبت نام ماهیانه، همراه با سبین و به دور از وقفه، در کنار آموزه های مدرسه ی خود، از مطالب، نمونه سوالات، تمرین ها، پرسش و پاسخ ها و آزمون های سبین استفاده نماید.
بسته های هوشمند درسی اراپه شده بر اساس کتاب سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹، توسط گروه تالیف سبین تدوین و تالیف، و با حفظ جامعیت و مبتنی بر پرسش و پاسخ و آزمون، با هدف تعمیق و تثبیت و به دور از ناهماهنگی با مدرسه ارائه شده است.
گروه آموزشی ابتدایی ۱سبین، مفتخر است به ارائه ی اولین همراه آموزشی هوشمند دانش آموزی در ایران.
الناز احمدخانی

کلاس اول فارسی علوم ریاضی
مرور ترم اول (1) کـ ک/ پـ پ / گـ گ زمین خانه سنگی ما تم ۱۱ و ۱۲
صفحه ۵۴ تا ۵۹ صفحه ۵۰ تا ۵۶ صفحه ۷۱ تا ۸۳
مرور ترم اول (2) فـ ف / خـ خ / قـ ق / لـ ل زمین خانه خاکی ما تم ۱۳
صفحه ۶۰ تا ۶۶ صفحه ۵۷ تا ۶۵ صفحه ۸۴ تا ۹۱
1 تا 14بهمن جـ ج / ُ استثنا / ه چ در اطراف ما هوا وجود دارد تم ۱۴ و ۱۵
صفحه ۶۷ تا ۷۳ صفحه ۶۶ تا ۷۱ صفحه ۹۲ تا ۱۰۵
15 تا 30 بهمن ژ / خوا دنیای سرد گرم تم ۱۶ و ۱۷
صفحه ۷۴ تا ۷۹ صفحه ۷۲ تا ۸۰ صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۹
1تا 14 اسفند تشدید / صـ ص / ذ از خانه مدرسه تم ۱۸ و ۱۹
صفحه ۸۰ تا ۸۷ صفحه ۸۰ تا ۸۵ صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۳
15 اسفند تا 14 فروردین عـ ع / ثـ ث از خانه تا مدرسه تم ۲۰
صفحه ۸۸ تا ۹۵ صفحه ۸۶ تا ۹۱ صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۰
۱۵ تا 31 فروردین ضـ ض / ط / غـ غ آهن ربای من تم ۲۱ و ۲۲
صفحه ۹۶ تا ۱۰۴ صفحه ۹۲ تا ۹۹ صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۴
15 تا 31 اردیبهشت ظ از گذشته تا آینده تم ۲۳ و ۲۴
صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۰ صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۳ صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۸
15 تا 31 اردیبهشت مرور و تمرین از گذشته تا آینده تم ۲۵
صفحه ۱۱ تا ۱۱۵ صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۳ صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۵