مقطع ابتدایی 2

کلاس چهارم - کلاس پنجم - کلاس ششم

بسته های آموزشی ارائه شده براساس برنامه ی مطالعاتی در زمان ذکر شده در پنل دانش آموز ارائه خواهد شد. دانش آموز می تواند با ثبت نام ماهیانه، همراه با سبین و به دور از وقفه، در کنار آموزه های مدرسه ی خود، از مطالب، نمونه سوالات، تمرین ها، پرسش و پاسخ ها و آزمون های سبین استفاده نماید.
بسته های هوشمند درسی اراپه شده بر اساس کتاب سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹، توسط گروه تالیف سبین تدوین و تالیف، و با حفظ جامعیت و مبتنی بر پرسش و پاسخ و آزمون، با هدف تعمیق و تثبیت و به دور از ناهماهنگی با مدرسه ارائه شده است.

گروه آموزشی ابتدایی 2 سبین، مفتخر است به ارائه ی اولین همراه آموزشی هوشمند دانش آموزی در ایران.
گروه مولفین ابتدایی 2:
معصومه نیکفال آذر- فاطمه بردستانی- نرگس حاجی محمدنژاد- ناهید میلانی- محبوبه برزگر- زهرا گیاه تازه- آزاده عسگری

کلاس چهارم

کلاس چهارم ریاضی علوم فارسی
ماهانه ی بهمن 1 تا 9 بهمن حل مسئله: در س اول : عدد مخلوط آهن ربا در زندگی + آسمان درس دهم و شعر حفظی
در شب 1: صفحه ۶۰ تا ۷۰
10 تا 19 بهمن درس دوم: عدد اعشاری / آسمان در شب2 + بدن انسان 1 درس یازدهم
صفحه ۷۰ تا ۸۰
20 تا 30 بهمن درس سوم: جمع و تفریق اعشاری بدن انسان 2 درس دوازدهم و روانخوانی
درس چهارم: ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه ۸۰ تا ۸۸ و حکایت
ماهانه ی اسفند 1تا 9 اسفند فصل 6: حل مسیله بدن انسان 3 + بی مهرگان 1 درس سیزدهم و شعر حفظی
درس اول: عمود-موازی صفحه ۸۸ تا ۹۶
10 تا 19 اسفند درس دوم: چهارضلعی بی مهرگان 2 درس چهاردهم
درس سوم مساحت متوازی الاضلاع و مثلث صفحه ۹۶ تا ۱۰۲
20 اسفند تا 14 فروردین جمع بندی مطالب بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند ( 10 تا 13)
ماهانه ی فروردین 15 تا 22 فروردین ادامه فصل ۶/ درس چهارم: محیط و مساحت فصل ۱۱ درس پانزدهم و روانخوانی و مثل
23 تا 31 فروردین فصل۷: حل مسیله - نمودار خط شکسته گیاهان درس شانزده و شعر حفظی
صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۲
ماهانه ی اردیبهشت 1 تا 9 اردیبهشت درس اول: نمودار احتمال زیستگاه درس هفدهم و روانخوانی و
صفحه ۱۱۰ تا ۱۲۱ مثل و نیایش
10 تا 19 اردیبهشت مرور ترم اول مرور ترم اول مرور ترم اول
20 تا 30 اردیبهشت مرور کلی (آمادگی آزمون خرداد) مرور کلی (آمادگی آزمون خرداد) مرور پایاى ترم

کلاس پنجم

کلاس پنجم ریاضی علوم فارسی
ماهانه ی بهمن 1 تا 9 بهمن عدد های اعشاری چه خبر؟۲ آشنایی با حس چشایی درس نهم و شعر حفظی
صفحه ی ۸۷-۹۱ صفحه ۵۳ تا ۵۷
10 تا 19 بهمن عدد های اعشاری �جمع عدد های اعشاری- چه خبر؟ ۲ آشنایی با حس لامسه و بویایی درس دهم
تفریق عدد های اعشاری: صفحه ی ۹۲-۹۶ صفحه ۵۸ تا ۶۷
20 تا 30 بهمن تفریق عدد های اعشاری �ضرب عدد های آشنایی با کاربردهای اهرم ها - آشنایی با اجزای اهرم- درس یازدهم، روانخوانی و حکایت
اعشاری: صفحه ی ۹۷-۱۰۱ تفاوت میزان نیرو در سطوح شیب دار (صفحه ۶۸ تا ۷۲)
ماهانه ی اسفند 1تا 9 اسفند لوزی و ذوزنقه آشنایی با گوی،پیچ و قرقره درس سیزدهم و شعر حفظی
صفحه ۷۳ تا ۷۷
10 تا 19 اسفند دایره آشنایی با چرخ و محور-آشنایی با انواع خاک و روش های درس چهاردهم
تولید خاک در طبیعت: صفحه ۸۷ تا ۹۰
20 اسفند تا 14 فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند ( 9 تا 12)
ماهانه ی فروردین 15 تا 22 فروردین حجم-گنجایش آشنایی با روش های تولید خاک در طبیعت-گیاخاک- درس پانزدهم، روانخوانی و حکایت
صفحه ی ۱۱۷-۱۲۱ میزان نفوذ آب در خاک های مختلف (صفحه ۸۳ تا ۸۶)‌
23 تا 31 فروردین مرور فصل۶-جمع آوری و نمایش داده ها آشنایی با عوامل فرسایش خاک-تأثیر نور بر رشد گیاهان درس شانزدهم و شعر حفظی
صفحه ی۱۲۲-۱۲۷ صفحه ۸۷ تا ۹۰
ماهانه ی اردیبهشت 1 تا 9 اردیبهشت جمع آوری و نمایش داده ها-میانگین-احتمال تأثیر آب و خاک بر رشد گیاهان درس هفدهم، روانخوانی، حکایت و نیایش
صفحه ی ۱۲۸-۱۳۶ صفحه ۹۱ تا ۹۴
10 تا 19 اردیبهشت احتمال �مرور فصل ۷ تأثیر هوا بر رشد گیاهان مرور ترم اول
صفحه ی ۱۳۴-۱۴۰ صفحه ۹۵ تا ۹۸
20 تا 30 اردیبهشت مرور کلی مرور کلی مرور پایاى ترم

کلاس ششم

کلاس ششم ریاضی علوم فارسی
ماهانه ی بهمن 1 تا 9 بهمن طول و سطح تا سر حجم و جرم فصل 8 و 9: سفر انرژی: مفهوم و انواع درس نهم و شعر حفظی
صفحه 88 تا 93 مفهوم و انواع انرژی و تبدیل آن- قانون پایستگی و اتلاف انرژی
10 تا 19 بهمن حجم و جرم تا سر خط و زاویه فصل 9: سفر انرژی: صورت های انرژی درس دهم و حکایت
صفحه 94 تا 101 پتانسیل- منابع انرژی تجدیدناپذیر
20 تا 30 بهمن از خط و زاویه تا سر تناسب و درصد فصل 9: سفر انرژی: صورت های انرژی درس یازدهم و روانخوانی
صفحه 102 تا 107 جنبشی- منابع انرژی تجدیدپذیر
ماهانه ی اسفند 1تا 9 اسفند کسر و نسبت تناسب تا سر درصد فصل 10 درس دوازدهم و شعر حفظی
صفحه 110 تا 114 خیلی کوچک، خیلی بزرگ و حکایت
10 تا 19 اسفند درصد تا سر کاربرد درصد در محاسبات فصل 11 درس چهاردهم و روانخوانی
مالی: صفحه 115 تا 120 شگفتی های برگ
20 اسفند تا 14 فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند (درس های 9 تا 12)
ماهانه ی فروردین 15 تا 22 فروردین کاربرد درصد در محاسبات مالی تا سر کاربرد فصل 12 درس پانزدهم و حکایت
درصد در آمار و احتمال: صفحه 121 تا 125 جنگل برای کیست؟
23 تا 31 فروردین کاربرد درصد آمار و احتمال تا سر تقریب فصل 13 درس شانزدهم و شعر حفظی
تا سر تقریب: صفحه 126 تا 129 سالم بمانیم
ماهانه ی اردیبهشت 1 تا 9 اردیبهشت از تقریب تا اندازه گیری و محاسبات تقریبی فصل 13 درس هفدهم، روانخوانی و نیایش
صفحه 132 تا 136 سالم بمانیم
10 تا 19 اردیبهشت اندازه گیری و محاسبات تقریبی فصل 14 مرور ترم اول
صفحه 137 تا 143 از گذشته تا آینده
20 تا 30 اردیبهشت مرور کلی (آمادگی امتحان خرداد) مرور کلی (آمادگی امتحان خرداد) مرور پایاى ترم