مقطع متوسطه 1

کلاس هفتم - کلاس هشتم - کلاس نهم

بسته های آموزشی ارائه شده براساس برنامه ی مطالعاتی در زمان ذکر شده در پنل دانش آموز ارائه خواهد شد. دانش آموز می تواند با ثبت نام ماهیانه، همراه با سبین و به دور از وقفه، در کنار آموزه های مدرسه ی خود، از مطالب، نمونه سوالات، تمرین ها، پرسش و پاسخ ها و آزمون های سبین استفاده نماید.
بسته های هوشمند درسی اراپه شده بر اساس کتاب سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹، توسط گروه تالیف سبین تدوین و تالیف، و با حفظ جامعیت و مبتنی بر پرسش و پاسخ و آزمون، با هدف تعمیق و تثبیت و به دور از ناهماهنگی با مدرسه ارائه شده است.

گروه آموزشی متوسطه 1 سبین، مفتخر است به ارائه ی اولین همراه آموزشی هوشمند دانش آموزی در ایران.
گروه مولفین متوسطه 1:
نرگس حاجی محمدنژاد- اعظم گیاه تازه- مرضیه فرید- خدیجه احمدی- مریم ایمانی- ندا حبیبی- مهسا خادمان.

کلاس هفتم

کلاس هفتم ریاضی علوم فارسی
بسته ی ماهانه بهمن ۱ تا ۷ بهمن بزرگترین شمارنده مشترک: صفحه 62 تا 64 انرژی و تبدیل های آن : کار و انرژی / نیرو و کار

۸ تا ۱۵ بهمن کوچکترین مضرب مشترک: صفحه 65 تا 67 انرژی و تبدیل های آن: هرچیزی که حرکت کند / انرژی دارد انرژی می تواند ذخیره شود درس دهم و شعرخوانی
۱۶ تا ۲۲ بهمن حجم های هندسی: محاسبه ی حجم های منشوری صفحه 70 تا 75 انرژی و تبدیل های آن: مقدار کل انرژی ثابت می ماند / بدن ما به انرژی نیاز دارد درس یازدهم
۲۳ تا ۳۰ بهمن مساحت جانبی و کل: صفحه 76 تا 78 منابع انرژی: منابع انرژی می توانند جایگزین شوند / سوخت های فسیلی /انرژی های خورشیدی، باد، موج های دریا / برق و آبی درس دوازدهم و شعرخوانی
بسته ی ماهانه اسفند و فروردین ۱ تا ۷ اسفند حجم و سطح: صفحه ۷۹تا۸۱ منابع انرژی: انرژی موج های دریا / برق و آبی/ آبی انرژی زمین گرمایی و سوخت های زیستی درس سیزدم و حکایت
۸ تا ۱۵ اسفند تعریف توان و محاسبه ی عبارت توان دار صفحه 84 تا 89 گرما و بهینه سازی انرژی درس چهاردهم و روانخوانی
۱۶ تا ۲۲ اسفند ساده کردن عبارت های توان دار صفحه ی 90 تا 92 یاخته و سازمان بندی آن

۲۳ اسفند تا ۱۴ فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند
16 تا ۲۲ فروردین جذر و ریشه: صفحه 93 تا 95 یاخته و سازمان بندی آن روانخوانی و درس شانزدهم
۲۳ تا ۳۱ فروردین پاره خط جهت دار و مختصات: صفحه 98 تا 106 سفره ی سلامت درس هفدهم روانخوانی و نیایش
بسته ی ماهانه اردیبهشت ۱ تا ۷ اردیبهشت بردار انتقال: صفحه 107 تا 109 سفر غذا هرور ترم اول

۸ تا ۱۵ اردیبهشت جمع آوری و نمایش داده ها- نمودارها و تفسیر نتیجه ها: صفحه 112 تا 117 گردش مواد

۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت احتمال یا اندازه گیری شانسی: احتمال و تجربه: صفحه 118 تا 123 تبادل با محیط هرور پایاى ترم
۲۳ تا ۳۰ اردیبهشت مرور کلی مرور کلی مرور کلی
ریاضی تفکیکی
کلاس هفتم حساب هندسه
بسته ی ماهانه بهمن ۱ تا ۷ بهمن صفحه 102 تا 105 : فصل ۵ بزرگترین شمارنده مشترک فصل ۶ حجم های هندسی و محاسبه ی حجم های منشوری صفحه ۷۰ تا ۷۵
۸ تا ۱۵ بهمن فصل ۵ کوچکترین مضرب مشترک: صفحه ۶۵ تا ۶۷ فصل ۶ مساحت جانبی و کل صفحه ۷۶ تا ۷۸
۱۶ تا ۲۲ بهمن فصل ۵ نکات تکمیلی ب.م.م و ک.م.م فصل ۶ حجم و سطح صفحه ۷۹ تا ۸۱
۲۳ تا ۳۰ بهمن فصل ۷ تعریف توان: صفحه ۸۴تا ۸۶ فصل ۶ نکات تکمیلی
بسته ی ماهانه اسفند و فروردین ۱ تا ۷ اسفند فصل ۷ محاسبه عبارت توان دار صفحه ۸۷ تا ۸۹ فصل ۸ \اره خط جهت دار و بردارهای مساوی و قرینه صفحه ۹۸ تا ۱۰۳
۸ تا ۱۵ اسفند صفحه ۹۰ تا ۹۲ : فصل ساده کردن عبارت های توان دار فصل ۸ مختصات صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۶
۱۶ تا ۲۲ اسفند فصل ۷ نکات تکمیلی توان فصل ۸ نکات تکمیلی مختصات
۲۳ اسفند تا ۱۴ فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند
16 تا ۲۲ فروردین فصل ۷ جذر و ریشه: صفحه ۹۳ تا ۹۵ فصل ۸ بردار انتقال صفحه ۱۰۶ تا ۱۰۹
۲۳ تا ۳۱ فروردین
فصل ۹ زاویه های محاطی صفحه ۱۴۶ تا ۱۴۹

بسته ی ماهانه اردیبهشت ۱ تا ۷ اردیبهشت
: فصل ۹ نکات تکمیلی انواع زاویه ها

۸ تا ۱۵ اردیبهشت
نکات تکمیلی دایره

۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت مرور ترم اول مرور هندسه ترم اول
۲۳ تا ۳۰ اردیبهشت مرور کلی مرور کلی
علوم تفکیکی
کلاس هفتم فیزیک شیمی زیست زمین
بسته ی ماهانه بهمن ۱ تا ۷ بهمن فصل 8 انرژی و تبدیل های آن / نیرو و کار فصل 4: تقسیم بندی مواد و مواد ویژگی های معینی دارند. صفحه 24-28


۸ تا ۱۵ بهمن فصل ۸ انرژی و تبدیل های آن / کار و انرژی / نیرو و کار
فصل 11 از ابتدای فصل تا مقایسه ی یاخته های گیاهی و جانوری
۱۶ تا ۲۲ بهمن فصل ۸ انرژی و تبدیل های آن / هر چیزی که حرکت کند انرژی دارد / انرژی می تواند ذخیره شود۲۳ تا ۳۰ بهمن فصل ۸ انرژی و تبدیل های آن / مقدار کل انرژی ثابت می ماند / بدن ما به انرژی نیاز دارد.
فصل 11 از ابتدای مقایسه ی یاخته های گیاهی و جانوری تا انتهای فصل.
بسته ی ماهانه اسفند و فروردین ۱ تا ۷ اسفند فصل ۹ منابع انرژي / منابع انرژی می توانند تمام شوند / سوخت های فسیلی فصل 4 : بررسی ویژگی های مواد (استحکام، چگالی و سایر ویژگی ها) صفحه: 29-31

۸ تا ۱۵ اسفند فصل ۹ منابع انرژي / سوخت های هسته ای منابع انرژی می توانند جایگزین شوند
فصل ۱۲
۱۶ تا ۲۲ اسفند فصل ۹ منابع انرژي / انرژی خورشیدی / انرژی باد۲۳ اسفند تا ۱۴ فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند
16 تا ۲۲ فروردین فصل ۹ منابع انرژی / انرژی موج های دریا / انرژی برق آبی
فصل ۱۳
۲۳ تا ۳۱ فروردین فصل ۹ منابع انرژي / انرژی زمین گرمایی / سوخت های زیستی فصل 4: چه ماده ای به کار می برید؟ و چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟ صفحه: 32-34


بسته ی ماهانه اردیبهشت ۱ تا ۷ اردیبهشت فصل ۱۰ گرما و بهینه سازی مصرف انرژی دما / گرما
فصل ۱۴

۸ تا ۱۵ اردیبهشت انتقال گرما / رسانش : فصل 10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت همرفت / تابش: فصل 10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی مرور ترم اول فصل ۱۵
۲۳ تا ۳۰ اردیبهشت مرور کلی مرور ترم دوم مرور کلی مرور کلی

کلاس هشتم

کلاس هشتم ریاضی علوم فارسی
بسته ی ماهانه بهمن ۱ تا ۷ بهمن رابطه فیثاغورث: صفحه 84 تا 87 از ابتدای فصل تا ابتدای هاگزایی (تا سر فعالیت صفحه ۶۷)

۸ تا ۱۵ بهمن شکل های همنهشت و مثلث های همنهشت: صفحه 88 تا 95 از ابتدای هاگزایی تا انتهای تولید مثل جنسی در جانوران/ از فعالیت صفحه ۶۷ درس دهم و حکایت
۱۶ تا ۲۲ بهمن همنهشتی مثلث های قائم الزاویه: صفحه 6 تا 99 از ابتدای تولید مثل تا انتهای فصل درس یازدهم و شعرخوانی
۲۳ تا ۳۰ بهمن توان: صفحه 102 تا 105 الکتریسیته: از ابتدای فصل تا ابتدای اختاف پتانسیل الکتریکی درس دوازدهم و حکایت
بسته ی ماهانه اسفند و فروردین ۱ تا ۷ اسفند تقسیم عددهای توان دار: صفحه 108 تا 109 الکتریسیته: از اختلاف پتانسیل الکتریکی تا انتهای فصل. درس سیزدهم
۸ تا ۱۵ اسفند جذر تقریبی: صفحه 110 تا 113 مغناطیس: ابتدای فصل تا انتهای القای مغناطیس درس چهاردهم و روانخوانی
۱۶ تا ۲۲ اسفند نمایش عدد رادیکالی روی محور: صفحه 114 مغناطیس: آهنربای الکتریکی تا انتهای فصل

۲۳ اسفند تا ۱۴ فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند
۱6 تا ۲۲ فروردین ضرب و تقسیم رادیکال ها: صفحه 114 تا 117 کانی ها حکایت، شعرخوانی و درس شانزدهم

۲۳ تا ۳۱ فروردین دسته بندی داده ها و میانگین داده ها: صفحه 120 تا 127 سنگ ها درس هفدهم روانخوانی و نیایش

بسته ی ماهانه اردیبهشت ۱ تا ۷ اردیبهشت احتمال و اندازه گیری شانس، و بررسی حالت های ممکن: صفحه 128 تا 135 هوازدگی مرور ترم اول
۸ تا ۱۵ اردیبهشت دایره و زاویه مرکزی: صفحه 138 تا 145 نور و ویژگی های آن

۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت زاویه های محاطی: صفحه 146 تا 149 شکست نور مرور پایاى ترم
۲۳ تا ۳۰ اردیبهشت مرور کلی مرور کلی مرور کلی
ریاضی تفکیکی
کلاس هشتم حساب هندسه
بسته ی ماهانه بهمن ۱ تا ۷ بهمن توان صفحه 102 تا 105 فصل 6 رابطه فیثاغورت: صفحه 84 تا 87
۸ تا ۱۵ بهمن تقسیم عددهای توان دار: صفحه ۱۰۶ تا ۱۰۹ فصل 6 شکل های همنهشت: صفحه 88 تا 91
۱۶ تا ۲۲ بهمن فصل ۷ نکات تکمیلی توان فصل ۶ مثلث های همنهشت: صفحه ۹۴ تا 95
۲۳ تا ۳۰ بهمن فصل ۷ جذر تقریبی: صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۳ فصل ۶ نکات تکمیلی مثلث های همنهشت: صفحه ۹۶ تا ۹۷
بسته ی ماهانه اسفند و فروردین ۱ تا ۷ اسفند فصل ۷: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد: صفحه ۱۱۴ فصل ۶ همنهشتی مثلث های قائم الزاویه: صفحه ۹۶ تا ۹۷
۸ تا ۱۵ اسفند فصل ۷ ضرب و تقسیم رادیکال ها: صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۷ فصل ۶ نکات تکمیلی مثلث های قائم الزاویه
۱۶ تا ۲۲ اسفند فصل ۷ نکات تکمیلی جذر فصل ۹ خط و دایره: صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۱
۲۳ اسفند تا ۱۴ فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند
۱6 تا ۲۲ فروردین فصل ۸ دسته بندی داده ها: صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۳ فصل ۹ زاویه های مرکزی: صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۵
۲۳ تا ۳۱ فروردین فصل ۸ میانگین داده ها: صفحه ۱۲۴ تا ۱۲۷ فصل ۹ زاویه های محاطی: صفحه ۱۴۶ تا ۱۴۹
بسته ی ماهانه اردیبهشت ۱ تا ۷ اردیبهشت فصل ۸ احتمال یا اندازه گیری شانس: صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۱ فصل ۹ نکات تکمیلی انواع زاویه ها
۸ تا ۱۵ اردیبهشت فصل ۸ بررسی حالت های ممکن: صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۵ نکات تکمیلی دایره
۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت فصل ۸ نکات تکمیلی فصل ۸ مرور هندسه ترم اول
۲۳ تا ۳۰ اردیبهشت مرور کلی مرور کلی
علوم تفکیکی
کلاس هشتم فیزیک شیمی زیست زمین
بسته ی ماهانه بهمن ۱ تا ۷ بهمن فصل 9: الکتریسیته / الکتریسیته ساکن / آشنایی با انواع بارهای الکتریکی / اثر دو بار الکتریکی بر یکدیگر فصل 2: بررسی عوامل موثر در سوختن و خاموش کردن آتش صفحه 12-16

۸ تا ۱۵ بهمن فصل ۹ الکتریسیته / برق نما / بارهای الکتریکی از کجا می آیند؟ / رسانا و نارسانا.
فصل 6 از ابتدای فصل تا سر مقابله با فشارهای روحی و جسمی
۱۶ تا ۲۲ بهمن فصل ۹ الکتریسیته / القای بارالکتریکی آذرخش و تخلیه الکتریکی فصل 2: شناسایی مواد و آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران صفحه: 17-19
فصل ۱۱ کانی ها
۲۳ تا ۳۰ بهمن فصل ۹ الکتریسیته / الکتریسیته / اختلاف پتانسیل الکتریکی / مدار و جریان
فصل ۶ از ابتدای مقابله با فشارهای روحی و جسمی ( صفحه 51) تا انتهای فصل.
بسته ی ماهانه اسفند و فروردین ۱ تا ۷ اسفند فصل ۹ الکتریسیته/ مقاومت/ قانون اهم فصل 2: راه های دیگر برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد صفحه 19-20

۸ تا ۱۵ اسفند فصل ۱۰ مغناطیس / قطب های آهم ربا / القای مغناطیسی
فصل ۷
۱۶ تا ۲۲ اسفند فصل ۱۰ مغناطیس / القای مغناطیسی / آهن ربای الکتریکی فصل 3: معرفی ذرات زیر اتمی ، عدد اتمی و عدد جرمی و نماد شیمیایی عناصر21-23
فصل ۱۲ سنگ ها
۲۳ اسفند تا ۱۴ فروردین مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند مرور بهمن و اسفند
۱6 تا ۲۲ فروردین فصل ۱۰ مغناطیس / موتور الکتریکی / تولید برق فصل 3:مدل اتمی بور و رسم آرایش الکترونی صفحه: 23-25

۲۳ تا ۳۱ فروردین فصل ۱۴ نور و ویژگی های آن / چشمه های نور / نور چگونه منتشر می شود؟
فصل ۸ از ابتدا تا آخر صفحه ۷۱ (تا سر تولید مثل جنسی در جانوران)
بسته ی ماهانه اردیبهشت ۱ تا ۷ اردیبهشت فصل ۱۴ نور و ویژگی های آن / سایه چگونه تشکیل می شود؟ / قانون بازتاب فصل 3: ایزوتوپ ها ، رادیو ایروتوپ ها و یون هاصفحه: 25-27
هوازدگی
۸ تا ۱۵ اردیبهشت تصویر در آینه های تخت / شکست نور / آینه های کروی / تعریف شکست نور
فصل ۸ از ابتدای تولید مثل جنسی در جانوران (صفحه ۷۲) تا انتهای فصل
۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت شکست نور / شکست نور در منشور / عدسی ها مرور ترم اول مرور ترم اول
۲۳ تا ۳۰ اردیبهشت مرور کلی مرور ترم دوم مرور ترم دوم مرور کلی